Programming and algorithmic languages (C++ language Part II)

Syllabus of Academic discipline
Fields of knowledge: 11 "Mathematics and statistics", 12 "Information technologies"
Level of higher educationfirst (undergraduate) / Навчальна дисципліна
Discipline statusMandatory / Обов’язкова
Scope of the discipline120 hours/ 4 ECTS credits
Language of teachingUkrainian
What will be studied (subject of study)Presentation of the basic concepts of algorithmization and application techniques in programming of basic algorithmic structures in the C++ programming language (organization of programs) and basic data structures (organization of data). It is a general-purpose programming language that has been developed by Bjarne Stroustrup. The language C++ is object-oriented programming. It is suitable for developing games, programs for mobile devices, desktop applications, and much more. It is often used to describe algorithms and programming technologies. Therefore, the course continues to consider the basic concepts of the C++ language, the principles of construction and organization of information exchange, mechanisms for performing mathematical calculations, solving problems and implementing typical algorithms for solving mathematical and applied problems by means of the programming language and introduction to OOP. C++ is a good choice for those who want to learn a modern programming language.

Викладення основних понять алгоритмізації і техніки застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур на мові програмування С++ (організація програм) та базових структур даних (організація даних). Завдяки своїй універсальності її часто використовують для опису алгоритмів та технологій програмування. Тому у курсі розглянуто основні поняття та визначення зі сфери програмування мовою С++, принципи побудови та організації обміну інформації, механізми виконання математичних розрахунків, вирішення завдань і реалізації типових алгоритмів розв’язування математичних і прикладних задач засобами мови програмування.
Why it is interesting/should be studied (purpose)C++ is a very important programming language. It is used in many applications and systems, both in the development of games and the calculation of processes and systems. It is a simple language and provides faster execution. Definitely one of the main advantages is that in today’s market there are many jobs for a C++ developer.

Мова С++ чинить значний вплив на сучасні засоби програмування. Синтаксис та стандарти мови стали базою для розробки нових мов. Отже, вивчення С++ як основної мови програмування відігріває важливу роль під час вивчення інших мов програмування. Вона поділяє ті самі поняття, як типи даних, оператори, оператори управління та багато іншого. C++ може широко використовуватися в різних програмах. Це проста мова і забезпечує швидше виконання. На сучасному ринку існує багато робочих місць для розробника С++.
How to use acquired knowledge and skills (competencies)− Ability to design, develop, debug and improve software;Ability to design, develop and use algorithmic and software tools for implementing information systems and technologies;
− Use basic knowledge of informatics, programming skills, technologies for developing algorithms and computer programs in high-level languages;
− Be able to apply information technologies for data processing and storage.

− Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення програмного забезпечення;
− Здатність проектувати, розробляти та використовувати алгоритмічні та програмні засоби реалізації інформаційних систем та технологій;
− Використовувати базові знання інформатики, навички програмування, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня;
− Вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання даних.
PrerequisitesIt is necessary to master the basic discipline “Fundamentals of programming in the C++ language” and have the basic knowledge acquired by students in the scope of the school curriculum and the first semester of the university, as well as current knowledge during their parallel mastering of the disciplines “English language”, “Mathematical analysis”, ” Architecture of computer systems”, “Mathematical logic”.

Знання з теорії вивчення даної дисципліни можуть бути використані під час написання дипломної роботи, а також для вивчення курсу «Чисельні методи», «Математична логіка», «Навчальна практика», «Теорія алгоритмів», «Бази даних та інформаційні системи», «Web-програмування».
PropsKnowledge of the theory of study of this discipline can be used when writing a diploma thesis, as well as for studying the course “Numerical methods”, “Mathematical logic”, “Educational practice”, “Theory of algorithms”, “Databases”, “Web programming”.

Необхідні базові знання, отримані студентами в об’ємі шкільної програми, а також поточні знання при паралельному освоєнні ними дисциплін “Архітектура ЕОМ”, “Вища математика”.
Organization of trainingTypes of classes: lectures, practical (laboratory) classes.
Forms of obtaining education: full-time.
Forms of control: modular control, exam

Види занять: лекції, практичні (лабораторні) заняття.
Форми здобуття освіти: денна, заочна.
Форми контролю: модульний контроль, іспит
ChairDepartment of Mathematical Modeling and Artificial Intelligence
FacultyAircraft control systems
TeacherKyryl Korobchynskyi
PositionAssociate Professor
DegreePhD
Personal pagehttps://korobchinskiy.com/
Links to electronic course materialshttps://stm.khai.edu
https://stm.korobchinskiy.com/